°C 5

Predložite nove članove Savjeta mladih Zagrebačke županije

06.03.2018.

Redakcija

Županijska skupština Zagrebačke županije objavila je ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 21. ožujka 2018. godine.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Zagrebačke županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području županije. Trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova, bira Županijska skupština Zagrebačke županije na mandat od tri godine.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života. Tekst ponovljenog javnog poziva i prijavnica nalaze se ovdje .

Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja. Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije“.