°C 18

Natječaj za nove parcele gradskih vrtova

13.03.2019.

Romana Šimek

Gradonačelnik Grada Velike Gorice temeljem članka 4. Zaključka o provođenju projekta “Gradski vrtovi” raspisuje Natječaj za davanje vrtnih parcela na korištenje. Vrtne parcele imaju svrhu proizvodnju hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Vrtne parcele se nalaze se u Zadarskoj, Sinjskoj i Teslinoj ulici, ovisno o slobodnim vrtnim parcelama.

Daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Velike Gorice koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

Kriterije za utvrđivanje liste za davanje vrtnih parcela na korištenje, dokaze koje trebate priložiti te ostale potrebne informacije, kao i obrazac prijave možete pronaći na stranicama Grada Velike Gorice ili u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice u sobi 407/IV ili na broj telefona 6269 947.