Novosti Sport Događanja

Državna komisija odbila Strabag za gradnju pročistača, Elektrocentar Petek šalje na popravni

26.09.2022. / Redakcija

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je prihvatila žalbu tvrtke Elektrocentar Petek te poništila odluku VG Vodoopskrbe da tvrtka Strabag AG gradi novi pročistač otpadnih voda. Uz to što je eliminirala Strabag AG iz natječajnog postupka naložila je VG Vodoopskrbi da u dodatnom roku ispita zadovoljava li Elektrocentar Petek natječaj odnosno omogućila da u "popravnom roku" dokažu da bi oni trebali graditi pročistač.

Gotovo tri mjeseca od završetka ponovljenog natječaja, na koji su stigle tri ponude, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je 22. rujna objavila ovakvu odluku, a danas se o svemu očitovala VG Vodoopskrba koja je opisala tijek događanja oko ovog natječaja.

"Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u Vijeću sastavljenom od članova: Maje Kuhar, predsjednice te Zvonimira Jukića i Karmele Dešković donijela je odluku o poništenju Odluke o odabiru u postupku javne nabave - predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava, naručitelja VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica. Ovom Odlukom prihvaćena je žalba društva Elektrocentar Petek d.o.o., te je  poništen odabir društva Strabag AG kao izvođača radova na izgradnji pročistača.

Postupak ocjene ponuda za društvo VG Vodoopskrba vodilo je odvjetničko društvo „Šunić i partneri“ iz Zagreba koje je do sada vodilo cijeli niz sličnih postupaka.

Dana 05.07.2021. objavljena je obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnju nadzorno upravljačkog sustava u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH), a ista je ujedno i objavljena po službenoj dužnosti u Glasniku Europske unije dana 06.07.2021. godine. Objavi postupka prethodilo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u periodu od 17.06.2021. do 27.06.2021., te je nakon više uloženih žalbi i traženih pojašnjenja potencijalnih ponuditelja, otvaranje ponuda održano dana 12.01.2022 u 08:00 sati, te su zaprimljene 3 ponude. Nije bilo primjedbi prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja na postupak otvaranja ponuda.

Nakon završenog postupka pregleda i ocjene ponuda t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dana 30.06.2022. godine donosi Odluku o odabiru ponuditelja STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Austrija, čija ponuda iznosi 163.195.795,70 HRK bez PDV-a.

Dana 11.07.2022. u 23,15 sati putem EOJN RH zaprimljena je žalba na odluku o odabiru od zajednice ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK, d.o.o. i MAGNUM SUPRA d.o.o. Dana 25.07.2022. Naručitelj VG Vodoopskrba d.o.o. dostavlja odgovor na žalbu elektroničkim putem Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-u). Dana 22.09.2022. Državna komisija javno je objavila odluku o Rješenju po žalbenom predmetu, KLASA: UP/II-034-02/22-01/470, URBROJ: 354-02/7-22-18 kojom se poništava Odluka o odabiru t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., smatra se kako je Žalba osnovana. Isto tako, Naručitelju VG Vodoopskrba d.o.o. naloženo je da se cjelokupni predmet vraća na ponovno postupanje, odnosno postupak pregleda i ocjene ponuda.", stoji u priopćenju o postupku oko ovog natječaja koji još nije dobio svoj epilog.", stoji u priopćenju VG Vodoopskrbe.

Iz obrazloženja Državne komisije, koje je napisano na 50 stranica, kao osnovni razlog za odbijanje Strabaga se navodi da tvrtke nema reference koje dokazuju da mogu izvršiti ovakav zahtjevan projekt. Naime, na natječaj se javila matična austrijska tvrtka Strabag AG iako je njihova tvrtke kćer Strabag Hrvatske već izgradila nekoliko pročistača u Hrvatskoj. Državna komisija traži i da se u dodatnom postupku ispita može li Elektrocentar Petek zadovoljiti uvjete natječaja odnosno prema ovoj odluci VG Vodoopskrba može odabrati Elektrocentar Petek za izvođača ili poništiti natječaj. 

- Iz obrazloženja predmetnog Rješenja DKOM-a može se iščitati kako ponuda ponuditelja STRABAG AG ne ispunjava uvjete tehničke i stručne sposobnosti iz točke 29.3. (iskustvo u izvršenju minimalno 1 (jedne) usluge projektiranja glavnog projekta koje moraju biti završene u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom sedam (7) godina koje prethode toj godini) te je istu potrebno odbiti. S druge strane, sporne točke ponudbenog projekta ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., prema stavu DKOM-a, potrebno je dodatno pojasniti, odnosno ponuditelju Elektrocentar Petek d.o.o. postaviti dodatna pitanja na koje je moguće dati jasne odgovore iz kojih se može nedvojbeno zaključiti da li je ponudbeni projekt u skladu sa zahtjevima iz Knjige 3 - pojasnili su iz VG Vodoopskrbe.

Ove vijesti o vraćanju tvrtke Elektrocentar Petak u natječaj o gradnji pročistača iz jednog državnog tijela dolaze u isti dan kada je drugo državno tijelo donijelo pravomoćnu presudu s priznanjem o kaznenom upletanju iste te tvrtke u natječajni postupak. Što bi građani trebali zaključiti iz svega, teško je dokučiti iz ovakvih oprečnih odluka.

Podijeli